Umowa ogólna:

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i rekreacyjnego. Nie zarabiamy i nie robimy konkurencji dla innych współdziałających lig wyścigowych. Chyba, że są to oficjalne turnieje tworzone przez inne instytucje.

CPL nie jest stowarzyszona ani częścią Sony Computer Entertainment Group ani sieci Playstation. Jesteśmy dedykowaną stroną do gier na Playstation, która prowadzi statystyki swoich graczy na swoich konsolach.

Playstation Obrazy i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie treści, tytuły gier, nazwy handlowe i / lub ubiory handlowe, znaki towarowe, dzieła sztuki i powiązane zdjęcia są znakami towarowymi i / lub materiałami praw autorskich Sony Computer Entertainment Group.

Większość importowanych obrazów, logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi Formula One Management która jest jej własnością.

Przesyłając dowolną treść (tekst, obraz, zdjęcie, wideo lub inną zawartość) gwarantujesz, że posiadasz prawa autorskie do korzystania z treści i przyznawania licencji CPL prawa do publikowania i używania tej treści.

Wszystkie wyscigi, mecze opierają się na umiejętnościach użytkownika, a szanse wygranej zależą wyłącznie od umiejętności użytkownika.

Do korzystania z tej witryny wymagane jest konto. Można stworzyć tylko jedno konto na osobę i nie można go przekazać innym osobom. W żadnym wypadku nie możesz zezwolić innej osobie na korzystanie z Twojego konta.

Ta strona używa plików cookie do przechowywania informacji na Twoim lokalnym komputerze. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych; służą jedynie poprawie przyjemności oglądania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się, że masz co najmniej trzynaście (13) lat. Korzystanie z tej witryny wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami wiekowymi, jak opisano poniżej. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta i ochronę za pomocą bezpiecznej nazwy użytkownika i hasła. Naruszenie konta może spowodować utratę danych. Strona CPL NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia konta lub ich konsekwencje.

Korzystając z tej strony, gwarantujesz, że twój system (konsola, komputer, urządzenie przenośne lub inne urządzenie do gier) jest wolny od jakichkolwiek hacków lub cheatów i że przestrzegasz zasad gry i CPL. Mamy politykę zerowej tolerancji dla oszustów. Jeśli zostaniesz przyłapany na nielegalnym oszustwie, zostaniesz usunięty ze wszystkich lig i na stałe zbanowany na tej stronie.

CPL zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, usunięcia wszelkich treści lub odmowy świadczenia usługi z dowolnego powodu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zawieszenia usług i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze zmiany usługi.

Użytkownikom zabrania się publikowania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, szerzących nienawiść, zawierających groźby, o charakterze seksualnym lub innych materiałów, które mogą naruszać obowiązujące przepisy.

Zamieszczanie materiałów, które naruszają te zasady, może spowodować natychmiastowe i trwałe zbanowanie (i poinformowanie o tym dostawcy usług). Adres IP wszystkich stanowisk jest rejestrowany, aby pomóc w egzekwowaniu tych warunków.

Publikowanie treści w celu promowania innych firm bez wyraźnej zgody naszego personelu jest zabronione.

Inne zasady:

Korzystając z tej strony, zgadzasz się również na zasady dotyczące wyscigów, forów i innych aspektów gry oraz korzystania z witryny, zgodnie z definicją pod adresem http://forum.cpleague.pl/regulamin

Zasady mogą ulec zmianie, a Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie zasad i upewnienie się, że je rozumiesz i przestrzegasz.

Szkodliwość i gwarancja:

Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w związku z tą usługą. Nie udzielamy gwarancji, że usługa będzie wolna od błędów lub wolna od literówek lub innych błędów.

CPL zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonej usługi i nie jest zobowiązane do powiadomienia użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze zmiany usługi.

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na pełne zabezpieczenie i zabezpieczenie nieszkodliwej licencji CPL. i jej właściciele przeciwko wszelkim szkodom, roszczeniom, żądaniom, zobowiązaniom, kosztom i wydatkom (w tym opłatom prawnym), które powstały w wyniku naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszej umowy, naruszenia któregokolwiek z przepisów lub innej osoby uzyskującej dostęp do Państwa konto, z autoryzacją lub bez niej.

Ta strona nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej usługi, nawet jeśli strona posiadała wcześniejszą wiedzę na temat możliwości takich szkód.

CPL nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego dostępu do tej witryny. CPL w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za szkody skutkujące przerwami w dostawie usług, naruszeniem bezpieczeństwa, niewłaściwym wykorzystaniem przez użytkownika lub inną przyczyną szkody.

Prawa autorskie innych witryn:

CPL nie jest stowarzyszona ani częścią Sony Computer Entertainment Group, ani sieci Playstation. To dotyczy również wydawcy gry F1 Codemasters. Jesteśmy dedykowaną stroną do gier na Playstation, która prowadzi wyścigi na swoich konsolach. Nie jesteśmy również związani z twórcami gier, w których gramy lub prowadzimy konkursy na tej stronie.

Playstation, oraz inne stoważyszone Obrazy i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie treści, tytuły gier, nazwy handlowe i / lub ubiory handlowe, znaki towarowe, dzieła sztuki i związane z nimi wizerunki są znakami towarowymi i / lub materiałami chronionymi prawami autorskimi Sony Computer Entertainment Group, w tym “PlayStation”, “PS3”, “PS2”, “PS4”, “PSN”, “PlayStation Portable”, “PlayStation 2”, “PlayStation 3”, logo PlayStation 2, logo PSP, logo Playstation Symbols, PlayStation Network, logo PS3, “DUALSHOCK” i “PS one” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Computer Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

F1 Online: The Game – oficjalny produkt FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP opracowany przez Codemasters ® i logo Codemasters są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Codemasters.

FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX i powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Formula One Licensing BV, spółki grupy Formuły 1. Licencjonowany przez Formułę 1 World Championship Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli na naszym portalu pojawi się jakiekolwiek zdjęcie, film z prawami autorskimi należący do kogoś innego o czym nie zostaliśmy poinformowani wcześniej – napisz do nas, a my je usuniemy w trybie natychmiastowym i dołożymy starań aby nie powtórzyło sie w przyszłości.

General Agreement

This website is for personal, recreation use only. We do not earn and do not compete for other cooperating racing leagues. Unless they are official tournaments created by other institutions.

CPL is not associated or part of Sony Computer Entertainment Group, or the Playstation network. We are a dedicated gaming site to the Playstation that runs competitions on their consoles.

Playstation Images and logos are registered trademarks. All content, game titles, trade names and/or trade dress, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks and/or copyright material of the Sony Computer Entertainment Group.

Most of the imported images and logos are registered trademarks of Formula One Management and copyrighted by them.

By uploading any content (text, image, photo, video, or other content) you are warranting that you have copyright permission to use the content and granting CPL the right to post and use this content.

All matches are based on the skill of the user and the odds of winning are based solely on a user’s skill.

An account is required to use this website. Only one account per person, and it is non-transferable. Under no circumstances may you permit another person to use your account.

This website uses cookies to store information on your local computer. These cookies do not contain any personal information; they serve only to improve your viewing pleasure. Please review our privacy policy for further details.

By using this website you agree that you are at least thirteen (13) years of age. The use of this website is bound by additional age restrictions as outlined below. You are responsible for keeping your account secure and protected with a secure username and password. A breach to your account may result in matches forfeited. The company is NOT responsible for any breaches to your account or the consequences thereof.

By using this website you warrant that your system (console, computer, handheld, or other gaming device) is free from any hacks or cheats, and that you will obey the rules of the game and of CPL. We have a zero tolerance policy for cheaters. If you are caught using an illegal cheat, you will be removed from all Leagues, and permanently banned from This site.

CPL reserves the right to terminate a user’s account, remove any content, or deny service for any reason.

We reserves the right to change or suspend services and is not responsible for any loss resulting in a change of service.

Users are prohibited from posting any content which is abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-oriented or any other material that may violate any applicable laws.

Posting material which violates this policy may lead to you being immediately and permanently banned (and your service provider being informed). The IP address of all posts is recorded to aid in enforcing these conditions.

Posting content to promote other companies without the express consent of our staff is prohibited.

Other Policies

By using this website, you also agree to the rules governing the matches, forums, and other aspects of game play and website use, as defined at http://forum.cpleague.pl/regulamin

Rules are subject to change, and it is your responsibility to check the rules and make sure you understand and follow them.

No Warranties and Hold Harmless

We disclaims any and all warranties, expressed or implied, in connection with this service. We make no warranty that the service will be error free or free of typos or other errors.

CPL reserves the right to modify the service provided and is under no obligation to provide the user with notice and is free from liability from any loss which results from a change in service.

By using this website, you agree to fully indemnify and hold harmless CPL. and its owners against any damages, claims, demands, liabilities, costs, and expenses (including legal fees) which come as a result of your breach of any part of this agreement, your breach of any of the rules, or another person accessing your account, with or without your authorization.

This site is in no way liable for any damages arising from the use of this service, even if the site had prior knowledge of the possibility of such damages.

CPL does not guarantee continuous, uninterrupted access to this website. CPL is in no way liable for damages resulting in service outages, security breaches, user misuse, or any other cause of damages.

Copyright of other sites

CPL is not associated or part of Sony Computer Entertainment Group, or the Playstation network. We are a dedicated gaming site to the Playstation that runs competitions on their consoles. We are also not associated with the developers of the games that we play or run competitions on this site.

Playstation Images and logos are registered trademarks. All content, game titles, trade names and/or trade dress, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks and/or copyright material of the Sony Computer Entertainment Group including “PlayStation”, “PS3”, “PS2”, “PS4”, “PSN”, “PlayStation Portable”, “PlayStation 2”, “PlayStation 3”, PlayStation 2 Logo, PSP Logo, Playstation Symbols Logo, PlayStation Network, PS3 Logo, “DUALSHOCK”, and “PS one” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

F1 Online: The Game – An official product of the FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP which is developed by Codemasters ® and the Codemasters logo are registered trade marks owned by Codemasters.

FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula One group company. Licensed by Formula One World Championship Limited. All rights reserved.

If any photo appears on our site, a copyrighted film belonging to someone else that we have not been informed of before – write to us and we will remove it immediately and we will endeavor not to repeat it in the future.